Søg tilskud til udvikling af grøn akvakultur

0
Foto: ft.dk

En pulje på 37 millioner kroner kan søges hos Fiskeristyrelsen af producenter af opdrættede fisk i dambrug, som investerer i omstillingsprojekter, der kan bidrage til at gøre produktionen grønnere.

Fiskeristyrelsen har åbnet en pulje på 37 millioner kroner, som kan søges som et tilskud af akvakulturvirksomheder til udvikling af innovative og bæredygtige løsninger, der kan bidrage til en grønnere produktion. Det oplyser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.

– Jeg er meget tilfreds med, at vi nu åbner denne ordning, som skal understøtte de danske dambrug i en både grønnere og mere økonomisk bæredygtig produktion af fisk til konsum. Ordningen vil have særlig fokus på udvikling af nye metoder og teknologier, der kan reducere udledningen af kvælstof, fosfor og organisk materiale i åer og vandløb, siger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn (S).

Puljen vil kunne søges fra og med 4. januar til 1. marts i år. Det er særligt projekter, der fokuserer på at reducere akvakulturerhvervets miljøbelastning i salt- og ferskvandsdambrug ved at nedbringe udledningen af kvælstof, fosfor og organisk materiale, som kan få glæde af støtteordningen.

Der vil også kunne opnås tilskud til projekter med et sigte om mere bæredygtig akvakulturproduktion samt projekter, der har til formål at sikre sektorens tilpasning til klimaforandringer. Ordningen finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Tilskudsordningen kan søges af akvakulturvirksomheder, akvakulturforeninger, brancheorganisationer, privat forskningsinstitutter eller private tekniske organer samt offentlige vidensinstitutter.

Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges tilskud til videns- og innovationsprojekter, der har fokus på følgende:

1) Reducering af erhvervets miljøbelastning i salt- og ferskvandsdambrug. Der vil navnlig være tale om projekter vedrørende reduceret udledning af kvælstof, fosfor og organisk materiale.

2) Videreudvikling af teknologi forbundet med fuldt recirkulerede anlæg (FREA-anlæg). Her tænkes særligt på reduceret udledning af kvælstof, fosfor og organisk materiale.

3) Tilvejebringelse af viden om mere bæredygtig akvakultur i øvrigt. Det er projekter om fiskeproduktion (undtagen havbrug), skaldyrsopdræt og tangproduktion, der i en bred forstand medfører mere miljø- eller klimamæssig bæredygtigt akvakultur, herunder økologisk produktion.

4) Øvrige indsatser om fx optimering af akvakulturproduktionens profit og rentabilitet samt klimaprojekter, hvor formålet er sektorens tilpasning til konsekvenser af klimaforandringer.

Hvilke kriterier lægges der vægt på?
Ansøgningerne grupperes først i de fire ovenstående grupper, og inden for hver gruppe prioriteres projekterne på baggrund af projektets forventede effekt inden for følgende fire kriterier; erhvervsøkonomisk betydning, det forventede løft af erhvervsøkonomien, nyhedsværdi samt antal led i værdikæden.

For hvert kriterie tildeles projektet mellem 0 – 3 point, og projekter med flest point prioriteres først.

Det samlede offentlige tilskud udgør som udgangspunkt 50 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. Hvis ansøger er en stor virksomhed, kan der maks. gives 30 pct. i tilskud. Hvis ansøger er en fiskeri- eller akvakulturorganisation kan tilskuddet øges til 60 pct. af de samlede projektudgifter.

Tilskuddet kan hæves op til 75 pct., hvis ansøger er en producentorganisation, sammenslutning af producentorganisationer inden for fiskeri og akvakultur eller anerkendt brancheorganisation inden for fiskeri og akvakultur.

Tilskuddet kan hæves op til 100 pct., hvis projektet gennemføres af en offentlig forskningsinstitution, eller hvis projektet gennemføres af kollektive tilskudsmodtagere i samarbejde med et offentligt- eller privat forskningsinstitut, et privat teknisk organ eller anden privat videnskabelig institution og projektet er både innovativt og af kollektiv interesse.

EFTERLAD ET SVAR

Skriv din kommentar her
Skriv dit navn her